سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد تقی خراسانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
سید امین میرمحمدی –

چکیده:

فیلم های پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) به روش قالبگیری (ریزش) محلول تهیه می شوند. پرتو دهی با پلاسمای اکسیژن و دی اکسید کربن برای بهبود خاصیت آبدوستی (Hydrophilicity) سطح فیلمهای PHB استفاده می شوند. خواص سطحی فیلم ها با اندازه گیری زاویه تماس قطره آب (Contact Angle) و زتا پتانسیل (Zeta Potential) بررسی شد. زاویه تماس آب برای فیلم PHB پس از هر دو نوع پلاسما کاهش می یابد که نشانگر آبدوست شدن بیشتر سطح فیلم می باشد. وقتی نمونه تحت پلاسما قرار می گیرد باندهای C-C و C-O و C-H شکسته شده و گروههای جدید اکسیژن دار مانند COOH و C=O تشکیل می شوند. کشت سلول بر روی سطح این فیلم ها نشان می دهد که رشد سلول بر سطح فیلم پلاسما خورده بهتر از فیلم عادی است. همچنین آنالیزهای، ،Differential Scanning Calorimetry) DSC, (Zeta Potential) ZP ،(Dynamic Mechanical Thermal Analysis) DMTA ،(Fourier) Transform Infrared Spectroscopy) FTIR) نیز برای تعیین تغییرات این فیلم ها پس از پلاسما استفاده شد . آنالیز SEM تغییر در مورفولوژی سطح، DMTA ،DSC ثابت ماندن خواص بالک پس از پرتو دهی، FTIR تشکیل گروه های اکسیژن دار و ZP تغییرات بار سطحی فیلم در اثر پلاسما را نشان می دهند. این نتایج مفید بودن اصلاح سطحی این پلیمر زیست تخریب پذیر را برای کاربرد بیشتر در مهندسی بافت می رساند.