سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز
علی قنادزاده – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز دانشگاه گیلان
محمدصادق ذاکر حمیدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز، دانشگاه گیلان
محبوبه جساس – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

در بررسی حاضر،طیفهای الکترونی جذبی و نشری رنگینه های لیزری کومارین ( کومارینهای ۴۶۰ ، ۴۴۰ ، (۵۰۰ در حلالهای همسانگرد و ناهمسانگرد ( کریستالهای مایع ) مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اینکه رفتارهای طیفی رنگینه ها تابعی از قطبیت و طبیعت حلال و غلظت رنگینه ها می باشد،لذا در طی این بررسی حلالهایی همسانگرد با طبیعت و قطیت متفاوت انتخاب شدورنکینه های کومارین در غلظتهای مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته اندو برای مقایسه اثر ناهمسانگردی حلال بر روی رفتار طیفی این رنگینه ها از حلالهای ناهمسانگردی با قطبیت متفاوت استفاده شد