سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صابر فرجامی شایسته – گروه فیزیک، دانشگاه گیلان
ماریه حیدری – گروه فیزیک، دانشگاه گیلان
افسانه رحمنی – گروه فیزیک، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله ما خواص مد های فونون اپتیکی عرضی و طولی و حامل های آزاد را در چاه کوانتومی چند تائی CdTe-Cd1-xMnxTe در حـضور میـدان مغناطیـسی بـه موازات سطح لایه ها را با استفاده از رهیافت محیط موثر مگنتوپلاسما مورد بررسی قرار می دهیم . نظر به اینکه بیناب بازتابش فروسرخ برای پرتـو پلاریـزه s مـستقل از بسامد سیکلوترونی و در نتیجه مستقل از میدان مغناطیسی است، فقط بازتابش پرتو پلاریـزه p را مـورد بررسـی قـرار داده ایـم . بـرای محاسـبه مـدهای فونـونی Cd1-xMnxTe از روشMREIاستفاده شده است . از اطلاعات بدست آمده از بیناب فروسرخ پلاریزه و از وابستگی بسامد سیکلوترونی به مید ان مغناطیسی و جرم مؤثر حامل های جریان، می توان برای محاسبه جرم موثر سیکلوترونی حامل ها ، تراکم بارهر دو نوع حامل ( الکترون و حفره ) و قابلیت تحرک در نمونه ها استفاده نمود