سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل گلشن تفتی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محمد حسن فولادی –
فولادی غیبی –

چکیده:

خواص فیزیکی و شیمیایی میوه خرمای پیارم در مراحل مختلف رسیدگی ( کیمری، خلال، رطب و تمر) مورد بررسی قرار گرفتند.میوه ها در مرحله کیمری سبز رنگ بوده ولی با پیشرفت رسیدگی و در مرحله تمر رنگ قهوه ای را نشان دادند. وزن میوه ها در مراحل اولیه رشد افزایش یافته و در هفته ۱۶ پس از تلقیح به حداکثر خود یعنی ۷/۹۸ گرم رسید. سپس وزن میوه ها کاهش یافته و از هفته ۱۸ پس از تلقیح تقریبا ثابت ماند. ترکیب شیمیایی میوه پیارم نیز در طول مراحل رشد و رسیدگی تغییر کرد بطوریکه میزان رطوبت میوه که در مرحله کیمری حداکثر و برابر با ۸۲ درصد بود به تدریج کاهش یافته و در اواخر مرحله تمر به ۸ درصد رسید.درصد کل مواد جامد محلول (TSS) در ابتدا با تراکمکمی افزوده گشته بطوریکه میزان آن در پایان هفته ۱۶ پس از تلقیح به ۱۷ درصد رسید.پس از پایان این دوره ، تراکم سریعی را دنبال کرده به قسمی که مقدار آن از ۱۷ درصد به ۴۰ درصد رسید و مجددا کاهش یافته و سپس تا پایان مرحله تمر به ۶۱ درصد رسید.میزان قندهای احیاء کننده نیز با درصد کل مواد جامد محلول هماهنگ بوده و تا پایان هفته ۱۶ پس از تلقیح با تراکم کمی افزایش یافته و به میزان ۸/۶درصد رسید.سپس در هفته های بین ۱۶ و ۱۸ پس از تلقیح تراکم سریعی را دنبال کرده و در نهایت به ۵۷ درصد افزایش یافت. بر اساس بررسی های صورت گرفته ، زمان مناسب برداشت برای خرمای پیارم ، ۲۴-۲۲ هفته پس از تلقیح می باشد که در این هنگام میانگین وزن میوه ، ۶/۴ گرم و طول و عرض میوه به ترتیب ۳۵ میلی متر و ۱۷/۶۷میلی متر است . مقدار رطوبت مِیوه نیز از هفته ۲۲ به بعد کاهش یافته و به حدود ۲۱ درصد می رسد.در هنگام برداشت، pH میوه در محدوده ۷/۳-۷و میزان اسیدیته ، ۰/۴ درصد گزارش گردید