سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – دانشگاه امام حسین، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
نیما یزدان پناه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهن
آرش آرامی نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهن
شهام انوشه – دانشگاه امام حسین، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یکی از جدیدترین و کارآمدترین رو شهای خشک کردن ذرات که امروزه به عنوان مؤثرترین روش شناخته شده است، روش شناور سازی ذرات در جریان هوای گرم م یباشد. با توجه به شناوری ذرات، تمامی سطح آنها در تماس با هوای گرم قرار گرفته که نتیجه آن افزایش چش مگیر نرخ انتقال حرارت و جرم و یا به بیان دیگر نرخ خشک کردن ذرات است. در خشک کردن پربورات سدیم به دلیل شرایط شیمیایی و فیزیکی کریستالهاو آبدوست بودن و چسبندگی ذرات پربورات استفاده از خشک کن بستر سیالی یکی از روشهای کار آمد و موثر است.در خشک کردن این ماده شرایط عملیاتی خشک کن برای دستیابی به قطر و توزیع مناسب ذرات و درصد اکسیژن فعال مورد نظر نقش به سزایی ایفا می کند. در این تحقیق در شرایط عملیاتی مختلف،ضریب تخلخل، دانسیته توده ای و اکسیژن فعال و همچنین توزیع ذرات در مدل بستر حبابدارآزمایش شده است. این مقاله تاثیر پارامترهای سرعت و رژیم سیال سازی و شرایط بستر در خشک کردن پربورات سدیم ٤ آبه را با توجه به
نتایج آزمایش های انجام شده،در نمودارها وجداول مربوط ارائه می دهد.