سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علیرضا مجرد – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب، دانشگاه
حمید رحیمی – تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه کامپوزیت و چسب
وحید وثوقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی
زهرا اکبری – شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پتروشیمی مارون و فجر، تهران

چکیده:

در این پژوهش، سریش، ماسه بادی، الیاف حیوانی (موی بز) و رزین فنولیک (رزول پایه الکلی) شناسائی (FT-IRوTGA ) و همچنین تاثیر این مواد بر روی خواص فیزیکی کامپوزیت های بر پایه گل رس بررسی شد. جهت بررسی خواص فیزیکی مواد مورد نظر آزمو نهای مختلف بر روی آنها انجام گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، افزودن ماسه بادی به سیستم بر پایه گل رس باعث افزایش دانسیته (که تصاویر اسکن شده مربوط به افزایش میزان تخلخل با افزایش مقدار سریش در ماتریس برپایه گل رس موید این نظر است) و به موازات آن موجب کاهش جم عشوندگی سیستم بر پایه ماتریس گل رس، و همچنین افزایش الیاف طبیعی باعث کاهش دانسیته نمون ههای حاصل شد.