سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرمسعود اعرابی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
امیر مقصودی پور – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
آذرمیدخت حسین نیا – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
فتح الله مضطرزاده – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این تحقیق سنتز نانوبلور لومینسنس Y2O3:Eu به روش سولوترمال مورد توجه قرار گرفته است و از ترکیب Tween-80 و β-alanineبه عنوان اصلاح کننده سطحی استفاده شده است . نتایج آنالیز XRDاز پودر عملیات حرارتی شده در دمای۶۰۰ °C نشان از تشکیل فاز Y2O3 با میزان تبلور خوب و کاملا خالص میباشد . میانگین اندازه بلورهای بدست آمده در این روش ۱۴ nm است که محاسبات صورت گرفته بر روی تصویر TEM نیز این مطلب را تایید می کند . نتایج بررسی های صورت گرفته با FTIR نشان از تشـکیل پیونـدهای آلی در پودر قبل از عملیات حرارتی دارد که ناشی از تاثیر اصلاح کننده سطحی می باشد . طیفهای لومینسنس مقایسه شده از پودرهای تهیه شده در شرایط سولوترمال در مقایسه با هم رسوبی، شدت نشر و برانگیختگی بیشتری در انتقال ۵D0→۷F2نشان می دهـد . نتـایج بررسیهای صورت گرفته توسط XRD و SEM دلیل این افزایش را در تبلور بیشتر و تاثیر بهتر اصلاح کننده بر سطح ذرات پودر نشـان میدهد .