سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعیده ظهوریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت دانشگاه تهران
دکتر علیرضا بشری – رئیس پژوهش و توسعه شرکت نفت فلات قاره
دکتر حسین معماریان – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

میدان بلال که یکی از میادین نفتی ایران در محدوده خلیج فارس است در نزدیکی آبهای قطر واقع شده و شامل دو
مخزن شناخته شده عرب و خاتیا می باشد. با استفاده از اطلاعات پتروگرافی و نگارهای پتروفیزیکی اطلاعات لازم جهت
مدلسازی مخزن عرب فراهم گردید. جهت انجام این مطالعه ابتدا اطلاعات لازم جمع آوری ، دسته بندی و به فرمت های
مناسب تبدیل شد. جهت مدلسازی ساختار مخزن، نقشه های همتراز عمقی با اطلاعات انحراف چاه و نقاط ورودی چاهها
مطابقت داده شد. در نهایت نقشه همتراز راس سازند عرب به عنوان نقشه پایه وارد نرم افزار شد. پس از ساختن مدل سه
بعدی ساختار زونهای مختلف، نتایج تفسیر اطلاعات پتروفیزیکی به مدل ساخته شده وارد گردید. با توجه به تمرکز
اطلاعات تنها در ۵ حلقه چاه، نرم افزار به شیوه درون یابی این اطلاعات را به سایر قسمتهای مخزن تعمیم داده است و بر
این اساس نقشه پراکندگی خواص پتروفیزیکی مخزن تهیه گردید. در نهایت میزان نفت در جا در هر زون و کل مخزن محاسبه گردید. بررسی حاضر نشان داد که مخزن عرب در این میدان در زون D بهترین کیفیت را از نظر نفت دهی دارد.