سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد باقر رنجبر – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا نیکودل – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
همایون صنیعی – مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پی کاو

چکیده:

ژیپس جز کانی های تبخیری است که درمحیطهای کولابی تشکیل میشود کانیهای تبخیری به طریق شیمیایی ازیونهای موجود درمحیط رسوبی بوجود میآیند چنانچه درمحیطهای کولابی غلظت یونهای ca+2,so4 2+ به میزان کافی موجود باشد ژیپس تشکیل می گردد سدسهند درجنوب غربی شهرستان هشترود دراستان آذربایجان شرقی قراردارد ساختگاه سدسهند بروی سازند قرمزبالایی قراردارد ژیپسهای مارنی به ضخامت چندین متر به صورت میان لایه دربین لایه های ماسه سنگی سازند قرمز بالایی قراردارد ژیپسهای مارنی براساس مطالعات میکروسکوپی و ازمایشهای xrd انجام شده داری ناخالصیهای ازرس کوارتز ، کارنالیت ، کلسیت و مسکویت می باشد همچنین باتوجه به این مطالعات ژیپس ها دارای منشا اولیه بوده و درداخل آنها ژیپس های ثانویه نیز تشکیل شده است براساس ازمایشهای فیزیکی و مکانیکی که برروی این ژیپس ها انجام گردید ازنظر تخلخل درصد جذب آب جز سنگهای با تخلخل و درصد جذب آب کم بوده و دارای میانگین وزن مخصوص ۲/۳۶ ووزن واحد حجم خشک ۲/۲۸ گرم برسانتیمتر مکعب می باشند ازنظر مقاومتی و براساس ازمایشهای بارنقطه ای تک محوری و برزیلین انجام شده برروی آنها که به حالت اشباع انجام گردید جز سنگهای با مقاومت متوسط تا نسبتا زیاد می باشند