سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر جوادپور – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سحر ملازاده – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا خاوندی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران
حمیدرضا رضایی – دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نمونه های نانو کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیتپلی وینیل الکل به وسیله دو روش متفاوت اختلاط فیزیکی و کریستالیزاسیون درجای نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت ) Hap) در حضور پلیمر تهیه شدند . عامل متغیر در هر دو روش درصد وزنی پلیمر بوده است . خواص مکانیکی با انجام تست های کشش بر روی نمونه های پرس شد ه مورد بررسی قرار گرفت . ترکیب فازی و ریز ساختاری این نمونه ها نیز به وسیله XRD و SEM بررسی شد . به منظور بررسی برهمکنش های احتمالی موجود بین پلیمر و هیدروکسی آپاتیت در حین فرایند کریستالیزاسیون از آنالیز FTIR استفاده شد . نتایج آنالیزهای انجام گرفته حاکی از ا یجاد برهمکنش های مولکولی بین گروه های ساختاری پلیمر و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در روش درجا می باشد که این مسئله منجر به بهبود خواص مکانیکی ( استحکام کششی بالاتر و کرنش در شکست بیشتر ) در این نمونه ها می گردد .