سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آزاده آصف نژاد – تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشک
فریبا اورنگ – تهران، دا
شاهین بنکدار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال

چکیده:

کاربرد پلیمرهای زیست تخریب پذیر به عنوان یکی از پیشرفتهای عمده در تحقیقات مواد در پزشکی مطرح است. به عنوان مثال در مهندسی بافت از ماتریس ها و داربست های زیست تخریب پذیر پلیمری به عنوان حامل سلول برای بازسازی بافت های معیوب استفاده می شود. در این تحقیق، داربست های متخلخل پلی استر یورتانی زیست تخریب پذیر با سایز تخلخل ۵۰ تا ۲۵۰ میکرومتر به روش ترکیبی شستشوی نمک و freeze-drying تهیه گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی آنها به کمک دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آزمون تست کشش ارزیابی شدند. بررسی خصوصیات مکانیکی نشان داد که اتحکام کششی، درصد ازدیاد طول تا نقطه شکست و مدل یانگ نمونه ها به ترتیب در محدوده ۴/۸ تا ۶/۶ مگاپاسکال، ۶۰ تا ۱۲۰ درصد، ۲۴ تا ۵۶ مگاپاسکال بود و مدول یانگ و استحکام کششی با افزایش نسبت NCO/OH افزایش می یابند. همچنین آزمون تخریب پذیری نمونه ها بصورت دینامیکی در دمای ۰/۱±۳۷ درجه سانتیگراد در محلول بافر فسفات با pH=7/4 ± ۰/۲ انجام گرفت. زیست سازگاری نمونه ها نی با استفاده از آزمون کشت سلولی رده سلولی L-929 مطالعه شد که حاکی از زیست سازگاری مناسب نمونه ها بود.