سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد سبزواری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – استادیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید مکنونی – کارشناس ارشد واحد آبشناسی معدن گل گهر

چکیده:

یکی از مسائل اصلی و مهمی که اغلب معادن با آن مواجه هستند، ورود آب زیر زمینی به گودال معدنی (pit) می باشد، که باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در رابطه با استخراج مواد معدنی و هزینه های مربوط به آن می شود. آنومالی شماره (۱) معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان که در حال حاضر در عمق حدود ۶۰ متری زیر سطح ایستابی استخراج می شود. نیز از این امر مستثنینبوده است. به منظور بررسی وضعیت کمی و کیفی سفره آب زیر زمینی در محدوه این آنومالی، جهت مشخص نمودن جریان غالب به گودال و تهیه مدل کامپیوتری مناسب برای آن، تعداد زیادی چاه پمپاژ و پیزومتری از اواخر سال ۱۳۸۳ در داخل و محدوده مجاز آن حفر شده است. تاکنون نزدیک به ۱۰ آزمایش پمپاژ در چاه های پمپاژ انجام شده است. داده های افت – زمان مربوط به چاه های پمپاژ و پیزومتری ، با استفاده از نرم افزار تخصصی Aquifer(منطبق بر دقیق ترین روش های آماری) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهو خصوصیات هیدرودینامیکی سفره آب زیر زمینی ، در بخش های آبرفتی و سنگی، برآورد شده است . نتایج حاصل نشان می دهد که این خصوصیات در چاه های مذکور متفاوت می باشند و میزان تغییرات ضرایب هیدرودینامیکی در بخش سنگی خیلی بیشتر آبرفتی بوده که ناهمگنی زیاد این بخش از سفره را نشان میدهد.