سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز سادات نیا – گروه پلیمرهای زیست سازگار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
محمدتقی خراسانی – گروه پلیمرهای زیست سازگار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

هیدروژلهایی از پلی ( وینیل الکل ) (PVA) بدون استفاده از عامل پیوند عرضی شیمیایی با انجماد محلولهای آبی پلی ( وینیل الکل ) در -٢٠ °C و سپس ذوب آنها در دمای اتاق تهیه گردید . ژلهایی که بعد از پنج چرخه انجماد – ذوب تهیه گردیدند دارای استحکام مکانیکی بیشتر ی بودند . آزمایشهای تورم انجام شده بر روی ژلها بعد از چرخه های متفاوت انجماد – ذوب نشان داد که میزان جذب آب ژلها با زمان افزایش می یابد . همچنین، مشاهده گردید که با افزایش تعداد چرخه های اعمال شده بر روی یک ژل، میزان جذب آب آن کاهش می یابد که این امر نشاندهنده چگالتر شدن ساختار ژل مورد نظر در اثر تکرار فرایند انجماد – ذوب می باشد . بررسی ساختار ژلها نیز نشان داد که با افزایش غلظت پلی ( وینیل الکل ) ، ژلهای حاصل دارای ساختار چگالتری خواهند بود و درنتیجه با تغییر غلظت می توان ژلهایی با ساختار مورد نظر تهیه نمود