سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن اسلامی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند
حسین علی خنکدار – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند
جلیل مرشدیان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند
سیدحسن جعفری – دانشگاه تهران، دانشکدة فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در این پژوهش رفتار ویسکوالاستیک خطی پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) پرشده با مقادیر مختلف دوده (Carbon Black (CB در دماهای مختلف بررسی شده‌ است. اثر فرکانس و دما بر روی ناحیة ویسکوالاستیک خطی بررسی شده و برای تمامی ترکیبات ناحیة ویسکوالاستیک خطی تعیین شده است. در ناحیة ویسکوالاستیک خطی تعیین شده پارامترهای ویسکوالاستیک خطی از قبیل مدول ذخیره‌ای (‘G) که مربوط به بخش الاستیک سیستم می‌باشد، مدول اتلافی ("G) که مربوط به بخش ویسکوز سیستم می‌باشد و ضریب اتلاف (tand) که رابطه بین مدول ذخیره ای و مدل اتلافی است، بررسی شده ‌است. اثر مقدار دوده بر خواص ویسکوالاستیک خطی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درصد دوده مدول ذخیره‌ای و مدول اتلافی افزایش می‌یابد درحالیکه ضریب اتلاف کاهش می‌یابد . اثر دما بر خواص ویسکوالاستیک خطی پلی اتیلن پرشده با دوده نیز بررسی شده که نتیجه جالب توجهی برای تغییرات ضریب اتلاف با دما مشاهده شده است. بدین ترتیب که با افزایش دما تا یک فرکانس مشخصی ضریب اتلاف کاهش می یابد ولی بعد از آن فرکانس، ضریب اتلاف افزایش می‌یابد.