سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک کفاشی – دانشیار در رشته مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی،
فاطمه پورسنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پلیمر، دانشگاه تهران، پردیس دانشک
سیداحسان سنبلستان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

توزیع مناسب نانوذرات در بستر پلیمر عامل تعیین کننده ای در خواص نهایی نانوکامپوزیتهای پلیمری می باشد. در این تحق یق، نحوه توز یع نانوخاک رس در پل یمرPTMEG که یکی ازپل ی الها ی رای ج به عنوان ماده اولی ه درصنعت پل ی یورتان است مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی با استفاده از آزمایشات ویسکوالاستیک برای سه نوع خاک رسCloisite 93A ، Cloisite 10A و Cloisite 30B انجام شد. نتایج این آزمایشات نشان داد که کلویزیت B۳۰ نسبت به دو نوع د یگر ساختار قو یتری در پل ی ال ایجاد می کند و افزایش درصد وزنی این پرکننده از ۲ به
۶ درصد سبب بالا تر رفتن ساختار س یستم می گردد. استفاده از مدلهای وی سکوالاستیک خط ی از قبی ل مدلRouse ،Zimm و….. در مورد این سوسپانسیونها مورد بررسی قرار گرفته است.