سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک اکبری – دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات مواد، شرکت ساپکو، دانشکده مهندسی و علم مو
رضا باقری – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
رسول لسان خوش منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا ابراهیمی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پلی پروپیلن به دلیل داشتن قیمت مناسب و قابلیت ارائه طیف گسترده ای از خواص مکـانیکی بـ ه واسـطه ترکیـب شدن با مواد مختلف، بسیار مورد توجه محققین و صنعت کاران قرار گرفته است . تحقیقات بسیار گـسترده ای بـر روی پلی پروپیلن حاوی ذرات معدنی با اندازه میکرون انجام گرفته و در سال های اخیر نیز توجـه پژوهـشگران بـه سمت پلی پروپیلن حاوی ذرات معدنی نانو معطوف شده است . در این تحقیق اثر کربنـات کلـسیم نـانو ( متوسـط اندازه ذرات ۷۰ نانومتر ) بر روی ضریب کشسانی، تنش تسلیم و مکانیزم تغییر فـرم پلاسـتیک پلـی پـروپیلن مـورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین نتایج به دسـت آمـده در ایـن تحقیـق بـا نتـایج مربـوط بـه اثـر کربنـات کلـس یم میکرونی بر روی خواص ک ششی پلی پروپیلن مقایـسه شـده اسـت . نتـایج آزمـایش هـا نـشان مـی دهنـد کـه نظیـر کامپوزیت های متداول، ضریب کشسانی افزایش و در عین حال تنش تسلیم کـاهش پیـدا مـی کنـد . همچنـین بـر خلاف پلی پروپیلن حاوی کربنات کلسیم اندازه میکرون، در این نمونـه هـا وجـو د مکـانیزم تغییـر فـرم پلاسـتیک سیلان برشی و نیز پدیده گلویی شدن و گسترش آن مشاهده گردید