سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان فتوحی – اعضای هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب
عادل پدام – اعضای هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب
عبدالمجید خورشید – اعضای هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب
علی رضا باقری – کارشناس ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب

چکیده:

بذور ارقام مورد کشت مناطق مختلف چغندر کاری کشور همراه بذور ارقامی که در مراحل پایان پروسه اصلاحی هستند، لازم است جهت جمع آوری اطلاعات دقیق و علمی و دستیابی به نقاط قوت و ضعف و آشنایی با مشکلات موجود هر منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مشکلات زارعین درارتباط با رقم مورد کشت مشخص گردد. با اجرای این طرح و بر اساس اطلاعات و آمار جمع آوری شده در رابطه با وضعیت کمی و کیفی ارقام و عوامل محدود کننده و یا بهبود بخش هر منطقه ، اصلاحگران چغندرقند قادر خواهند بود سازگاری و گسترش ارقام در مناطق مختلف را تعیین نموده و ارقامی را که در هر منطقه سازگاری جدید نشان میدهد را معرفی نمایند. این طرح در ٣ آزمایش با طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مرحله اجرا گذاشته شد.نتایج آنالیز واریانس در آزمایش ۱۲ رقمی نشان داد متوسط عمل کرد قند در این آزمایش برابر ۵/۰۲ تن در هکتار بوده و از نظر آماری اختلاف معنی دار آماری بین ارقام وجود دارد و بالاترین عملکرد قند قابل استحصال به رقم ۴ با ۱۰/۳۶ تن در هکتار بود و نتایج آزمایش ۹ رقمی نشان داد که بالاترین عملکرد ریشه، عملکرد قند قابل استحصال، به رقم ۱ به ترتبب با ۵۳/۸۷ و ۸/۵۰ تن در هکتار تعلق دارد و بین ارقام اختلاف معنی دار مشاهده نمی شود و و همچنین نتایج آزمایش ۱۶ رقمی نشان داد که بالاترین عملکرد به رقم ۷ با ۷۸/۵۷ تن در هکتار بوده است که با سایر ارقام اختلاف معنی داری نشان نمی دهد و از نظر سایر صفات نیز اختلاف معنی دار آماری مشاهده نمی شود. متوسط عملکرد قند در این آزمایش برابر ۱۱/۷۵ تن بوده که بالاترین عملکرد قند خالص به رقم ۶ با ۱۲/۸۹ تن در هکتار و کمترین مربوط به رقم ۵ با ۹/۶۳ بود.