سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا طرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد متالورژی دانشگاه صنعتی سهند
رسول آذری خسروشاهی – استادیار
نقی پروینی احمدی – دانشیار

چکیده:

آلیاژ های منیزیم حاوی عناصر خاکی نادر (Mg-RE) بد لیل سبکی وزن و بـر خـوردار بـودن از اسـتحکام ویژه بالا از اهمیت قابل توجهی بر خوردار مـی باشـند . آلیـاژ WE43 نمونـه ای از اینگونـه آلیـاژ هـا مـی باشدکه ضمن بر خورداری از خواص م زبور , مقاومت خزشی خوبی نیز از خـود نشـان دا ده و اخیـرًا مـورد توجه صنایع هوا – فضا و خودرو قرار گرفته است . علیرغم تحقیقات زیاد انجـام یافتـه در رابطـه بـا خـواص مکانیکی آلیاژ , WE43 اطلاعات بسیار محدودی در زمینـه رفتـار خـوردگی آن گـزارش شـده اسـت . در پژوهش حاضر خوردگی آلیاژ مزبور در محیطهای شبیه سـازی شـده اتمسـفری بـا اسـتفاده از روش هـای پلاریزاسیون پتانسیواستاتیک و پتانسیودینامیک مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج حاصـل ه نشـان داد کـه محلولهای حاوی عناصر سنگین، خوردگی موضعی را به خاطر تشکیل سل های گا لوا نیک افـزایش داده ، خوردگی آلیاژ افزایش بیشتری می یابد . همچنـین در محلول هـای حـاوی یونهـای Cl بـه −pH و با کاهش
خاطر بالا بردن هدایت الکتر ولیت و چگالی جریان سرعت خوردگی به مراتب ب یشتر بـوده و خـوردگی از نوع حفره ای می گردد . در محلول های قلیایی حاوی یونهای کربنـات بخـاطر تشـکیل لایـه هیدروکسـید محافظ برروی سطح نمونه میزان خوردگی بسیار ناچیز تشخیص داده شد .