سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود پاکشیر – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
سیداحمد جنابعالی جهرمی – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز
رضا پریدل – کارشناس ارشد خوردگی دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

خطوط انتقال هوایی پرهزینه ترین و متداول ترین راه انتقال انرژی الکتریکی م ی باشد . این هادی های الکتریکی تشکیل شده اند از سیم های آلومینیومی که در مرکز آنها رشته سیم های فولاد
گالوانیزه جهت افزایش استحکام قرار دارند . وقوع پدیده خوردگی در سیم آلومینیومی در هادی های آلومینیومی مسلح شده با فولاد ) ) ACSR که سبب تخریب هادی می شود بسیار مهم و حیاتی می باشد . در این تحقیق با استفاده از آزمایش پاشش مه نمکی، محیط دریایی شبیه سازی گردید تا نحوه خوردگی این هادی ها در مناطق ساحلی مورد بررسی قرار گیرد . بر پایه نتایج بدست آمده، در اثر نفوذ محلول آبی حاوی یون های کلر به مابین رشته ها، لایه گالوانیز ه بر روی سطح فولاد تخریب شده و در اثر تماس آلومینیوم با فولاد یک پیل گالوانیکی برقرار شده که سبب از بین رفتن آلومینیوم می شود . با گذشت زمان، سطح مقطع رشته های آلومینیومی کم شده و استحکام مکانیکی و همچنین قابلیت انتقال جریان کاهش می یابد در نتیجه امکان پارگ ی هادی فراهم می آید . بنابراین تشخیص این نوع خوردگی در مراحل اولیه و یا جایگزینی هادی هایACSR با هادی های تمام آلومینیومی به منظور جلوگیری از خوردگی گالوانیکی در مناطقساحلی یک ضرورت می باشد .