سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد قربانی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
ابوالقاسم دولتی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف
علی شیخ ابومسعودی – دانشگاه کیش – کارشناسی ارشد مهندسی خوردگی

چکیده:

در این تحقیق جهت بررسی رفتار واقعی خوردگی پوشش های الکترو شیمیایی Zn-0.8%Fe ,Zn-1%Co ,ZnوZn-11%Niرسوب داده شده از حمام هایی بر پایه کلرید از سه سایت اتمسفری در شرایط مختلف آب و هوایی به ترتیب در جزیره کیش تهران واصفهان استفاده شد نتایج بدست آمده از کاهش وزن پوشش ها در مدت یک سال در سه سایت اتمسفری بیانگر مقاومت به خوردگی بیشتر پوشش ZN-Niبا کمترین کاهش وزن است در سایتهای اتمسفری اصفهان و تهران پوششهای ZN-Co و Zn-Feبا رفتار خوردگی مشابه پس از پوشش Zn-Ni مقاومت به خوردگی بهتری نسبت به پوشش روی خالص داشته اند ولی در سایت اتمسفری کیش پوشش Zn_cOرفتار خوردگی بهتری نسیت به پوشش Zn_fe نشان داده است همچنین این بررسی نشان داد که میزان مهاجم بودن اتمسفرها از سایت اتمسفری کیش به سایت های اصفهان و تهران کاهش زیادی حدود سه برابر سافته است و در مقایسه دو سایت اتمسفری اصفهان و تهران اتمسفر اصفهان مهاجم تر نسبت به اتمسفر تهران دیده شد .