سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رحیم نعمتی آقکند – دانشگاه تهران
مرتضی رحمانیان – پژوهشگاه صنعت نفت
حسن فرهنگی – دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه کاربرد فولادهای زنگ نزن دوفازی درصنایع گوناگون بهدلیل استحکاممکانیکی و مقاومت به خوردگی تنشی بالا بصورت وسیعی گسترش یافته است دراین تحقیق حساسیت به خوردگی تنشی فولادهای زنگ نزن دوفازی SAP 2507 و آستنیتی AISL 304L دراسید پلی تیونیک (H2S.0~=2-6) با انجام آزمایشهای خوردگی تنشی با سرعت کرنش پایین مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان میدهد که اسید پلی تیونیک باعث شکست ترد مرزدانه ای فولادزنگ نزن آستینیتی حساس شده A lSI 304L درتنشهای کم و مدت زمان کوتاه می شود و لی برانعطاف پذیری و زمان شکست فولاد زنگ نزن دوفازی SAP 25 07 تاثیری ندارد و فولاد مزبور به خوردگی تنشی اسید پلی تیونیک حساس نمی باشد.