سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدا… افشار – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
نگار ابوالحسنی منفرد – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از تیتانیوم و آلیاژهای آن به علت مقاومت به خوردگی و زیست سازگاری خوبی که از خود نشان مـی دهنـد بـرای مقاصد اورتوپدی و مواد دندانی استفاده زیادی می شود . به منظور بالا بـردن ضـخامت و اسـتحکام مکـانیکی لایـه اکسیدی که روی سطح تیتانیوم تشکیل می شود و کم کردن تخلخل آن و در نتیجه ایجـاد مقاومـت بـه خـوردگی بهتر عملیات آندایزینگ بر روی سطح تیتانیوم صورت می گیرد . در این تحقیق مقاومت به خوردگی نمونه های تیتانیوم آندایز شـده مختلـف در دو محلـول فیزیولوژیـک رینگـر و محلول بزاق مصنوعی فیوزی یاما با استفاده از روش پلاریزاسیون سیکلی بررسی شده اند . نتایج بدست آمده نشان می دهند که آندایز کردن تیتانیوم باعث کاهش سرعت خوردگی یکنواخت آن مـی شـود . تیتانیوم آندایز شده در محلول اسید فسفریک بهترین مقاومت به خوردگی حفره دار شـدن را در هـر دو محلـول از خود نشان می دهد . ولی آندایز تیتانیوم در محلول فسفات هیدروژن دی سدیم هرچند سرعت خوردگی یکنواخت را کاهش می دهد، ولی مقاومت خوبی به حفره دار شدن ندارد .