سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فولاد در بتن به علت نفوذ یون کلر در بتون و دست رسی آن به فولاد خورده می شود. تعیین میزان خوردگی فولاد از طریق روش جریان مستقیم چنانچه مقاومت بالای بتون جبران نشود باعث خطای زیاد در محاسبات می گردد. در این مقاله میزان خوردگی فولاد در بتن حاوی کلرور کلسیم به علظت ۲، ۱ و ۳/۵ درصد بر اساس وزن بتون بوسیله دو روش : یکی بروز پلاریزاسیون خطی و دیگری بروش جریان متناوب امپیدانس مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج این دو روش با هم مقایسه شده اند.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که روش جریان متناوب امپیدانس به علت امتیازاتی که بروش پلاریزاسیون خطی دارد برای تعیین میزان خوردگی مطلق فولاد در بتون مناسبتر است. نتایج از هر دو روش همچنین نشان دادند که میزان خوردگی با افزایش یون کلر در بتون افزایش می یابد.