سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
کیوان رئیسی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدعلی گلعذار – استاد، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این تحقیق تاثیردما و غلظت آمین در محلولهایDGA و DEA بر نرخ خوردگی فولاد ساده کربنی وهمچنین احتمال وقوع خوردگی حفرهای در این محلولها مورد ارزیابی قرار گرفت.به این منظور غلظت محلولهای آمین خالص را با محلول آب تر ش حاوی ۱۴۰۰ppm گاز H2S تا غلظتهای ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۳۰ درصد وزنی تغییر داده و سپسآزمونهای پلاریزاسیون تافل برای ارزیابی نرخ خوردگی و پلاریزاسیون سیکلی برای بررسی خوردگی حفره ای در غلظتهای مذکور ودردماهای ۴۳ ، ۵۵ ، ۶۶ و ۸۰ درجه سانت یگراد انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش غلظت آمین و افزایش دما منجر به تسریع واکنشهای خوردگی وافزایش چگالی جریان خوردگی و کاهش دامنه پایداری پسیو می گردد.بعلاوه مقایسه کلی نتایج به دست آمده در مورد هر دو محلول نشان داد که محلولDEA خورندگی کمتری نسبت به محلول DGA در شرایط یکسان از خود نشان می دهد