سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر حسینی کلورزی – مهندس ارشد جوش و تستهای غیر مخرب، کارشناس ارشد مهندسی مواد، واحد بازرس

چکیده:

هدف استفاده از فولادهای زنگ نزن معمولا مقابله بـا خـوردگی اسـت، ولـی بسـیاری از ایـن فولادهـا در مقابل خوردگی موضعی حساس بوده و دچار خوردگی حفره ای میگردند . این حساسـیت میتوانـد در اثـر شرایط محیطی و یا نحوه فرآیند ساخت و اجرا تشدید شده و باعث کوتاه شـدن طـول عمـر ایـن فولادهـا گردد .
در سیستم آب پاششی کولینگ چمبر بیلت جهت کاهش خوردگی از لوله های زنگ نـزن اسـتفاده شـده است . این لوله ها پس از نصب تحت تست فشار قرار گرفتند و مشکل خاصی مشاهده نشـد، امـا در تسـت فشاری که قبل از راه اندازی تولید اجرا شد، نشتی های متعددی در بدنه و نقـاط جـوش لولـه هـا مشـاهده گردید . این مقاله نتایج بررسی خوردگی این لوله ها و پیشنهادات ارائه شده در این مورد را در بر میگیرد