سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش فتاح الحسینی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد ساعتچی – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
روحاکسری کرمانشاهی – استاد دانشکده زیست شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در پژوهش حاضر خوردگی فولاد ساده کربنی در محیط کشت حاوی باکتری احیاء کننده سولفات (SRB) توسط روش نویز الکتروشیمیایی در مدت ٧ ماه مورد بررسی قرار گرفت . تغییرات پتانسیل مدار باز و جریان در دامنه زمانی در روش نویز الکتروشیمیایی در فواصل زمانی ١ ماهه، اندازه گیری شد . با آنالیز در دامنه فرکانسی توس ط روش ماکزیمم انتروپی (MEM) ، منحنی های چگالی طیفی قدرت (PSD) حاصل شد . درتمامی منحنی های چگالی طیفی قدرت مربوط به نمونه های غوطه ور در محیط کشت حاوی SRB ، شیب ناحیه Roll-off معادل -٢ بود که نشان دهنده فعال بودن پروسه خوردگی در مدت ٧ ماه است . نتایج حاکی از آن است که خوردگی میکروبی بوجود آمده روی سطح نمونه ها حاصل از وجود SRB ، از نوع خوردگی حفره ای می باشد که در ماه دوم، شروع حفره دار شدن ودر ماه چهارم، پنجم و ششم انتشار حفره ها رخ داده است .