سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن صارمی – دانشیار دانشگاه تهران، پردیس فنی، دانشکده مواد و متالورژی
نو شین نصیری – دانشجوی کارشناسی مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران

چکیده:

در فولادهای زنگ نزن عملیات حرارتی نامناسب، منج ر به حساس شدن فولاد و کاهش مقاومت به خوردگی آنها می شود . یکی از فرآیندهای صنعتی که خود می تواند موجب حساس شدن شود، جوشکاری است . بسیاری از فولادهای زنگ نزن جوشکاری شده دچار شکست زودرس از ناحیه جوش می شوند که این مسئله نیاز به بررسی وسیع دارد . در این پرو ژه، نمونه های فولاد زنگ نزن ۳۰۴ تحت فرآیند جوشکاری حساس شده و سپس با استفاده از یک دستگاه کشش با کرنش آهسته در محلول کلرید منیزیم با دمای۸۰º C شرایط خوردگی تنشی برای نمونه های جوشکاری شده برقرار شد و نوسانات پتانسیل آنها تا شکست نمونه با استفاده از یک سیستمسه الکترودی ثبت گردید .