سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

چنگیز دهقانیان – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بررسی و مطالعه پوششهای روی (Zn) و آلومینیوم (AL) در محلول ۳ درصد Nacl بوسیله روش EIS انجام گردید. در این مطالعه مشاهده شد که مقاومت انتقال بار (Rt) برای پوشش روی بعد از شش ماه قرار گرفتن در معرض محلول ۳ درصد Nacl بطور موثری افزایش می یابد. فرایند خوردگی برای پوشش روی زمانیکه بشدت خورده می شود بطور موثری بوسیله نفوذ ماده های واکنش کنترل می گردد. نتایج پیشنهاد می کنند که نقش جلوگیریاز خوردگی بوسیله پوششهای روی ازحالت حفاظت کاتدی اولیه به نقش جلوگیری از طریق محصولات خوردگی تبدیل می شود. نتایج نشان دادند که محصول آلومینیوم (AL) دارای مقاومت انتقال بار (Rt) خیلی بالا می باشند که بعد از شش ماه در معرض محلول ۳ درصد Nacl قرار گرفتن بطور جزئی تغییر می کنند. خوردگی موضعی بر روی پوشش آلومینیوم خورده شده مشاهده شد. همچنین مشاهده شده که رفتار امپیدانس الکتروشیمیایی از پوششهای فلزی روی و الومینیوم از یکدیگر متفاوتند.