سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا مهدی زاده مود –
حسینعلی ابراهیم زاده موسوی –

چکیده:

تکامل سریع و مشخص مراحل جنینی امکان تحقیقات ژنتیکی را جهت بررسی تکامل ابتدائی سیستم ایمنی مهره داران مقدور می سازد . مقاله حاضر به Zebra fish در بررسی نحوه شکل گیری دودمانهای مختلف سلولهای خونی و استقرار بافت خونساز در تیموس و کلیه که ارگان لنفوئیدی اصلی در ماهیان استخوانی بالغ است با استفاده از میکروسکوپ الکترونی می پردازد . شکل گیری اولین مکان خونسازی ۱۱/۵ -۲۴ ساعت پس از لقاح در توده سلولی به نام توده سلولی حد واسط صورت میگیرد . توده سلولی حد واسط ابتدائی ترین دودمان سلولی اریتروئیدی را که به گلبولهای قرمز۴ روز اولیه پس از لقاح تبدیل می شود بوجود می آورد ۲۴٫ تا ۷۲ ساعت پس از لقاح تعدادی از گرانلوسیت های در حال تکامل مجاور کیسه زرده مشاهده میگردند . تیموس اولیه ۶۰ ساعت پس از لقاح شکل می گیرد ۶۵٫ ساعت پس از لقاح اولین سلولهای لنفوئیدی نابالغ شکل می گیرند وتمایز این سلولها ۳ هفته پس از لقاح صورت می گیرد ۹۶٫ ساعت پس از لقاح پرونفروز اولیه که شامل سلولهای هماتوپوئتیک است که به سرعت میزان این بافت در کلیه افزایش یافته در حالی که لنفوسیت ها تا ۳ هفته پس از لقاح قابل ردیابی نیستند .