سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی زارعی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران
سولماز بخشی سرابی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران

چکیده:

با توجه به نیاز ر وز افـ زون جهـان بـه انـرژی و همچنـین محدود بودن منابع انرژی فسیلی، ضرورت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را بیش از پیش نمایان می کند . انرژی خورشـیدی از مهمترین صور انرژیها ی تجدید پذیر است . کشور ایـران بـا تــابش بــیش از ۴/۵ kWh/m2.day زمینــه ای مســتعد در جذب و تبدیل ایـن انـر ژی لایتنـاهی بـه الکتریسـیته دارد . از جملــه اقــدامات صــورت گرفتــه در زمینــه ایجــاد و ســاخت نیروگاههای خورشیدی در کشور می توان به احداث نیروگـاه ۳۰ کیلووات فتوولتائیک از نـوع متصـل بـه شـبکه در منطقـه طالقان نام برد . این نیروگاه در منطقه ای کوهستانی با طول ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه ، عرض ۳۶ درجه و ۸ دقیقه و ارتفـاع ۱۶۰۰ متر از سطح دریا احداث گردیـده و در سـال ۱۳۸۱ بـه بهـره برداری رسیده است . در این مقاله به بررسی اطلاعـات و داده های خروجی این نیروگاه می پردازیم . هـدف از ایـن بررسـی دستیابی به اطلاعات واقعی مربوط به سیستم های فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه، راندمان سیستم، شرایط محیطی از قبیل تابش، درجه حرارت و درجه حـرارت سـطح مـاژول اسـت . ضمنا به طور اجمال به بررسی اجزا موجـود در یـک نیروگـاه متصل به شبکه می پردازیم و همچنین عملکرد برخی از اجـزا به نمایش در خواهد آمد .