سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر اعتصامپور –
حسینعلی بگی –
رحمت اله الهامی –
راضیه جوانمردی –

چکیده:

کانسار خاک نسوز دوپلان از نظر زمی نشناسی ساختمانی در تراست زاگرس در بین رسوبات پرمین و تریاس قرار گرفته است. این مواد معدنی در واقع یک نوع کانسار بوکسیتی از نوع کارستی محسوب م یگردند. اکتشافات تکمیلی مؤید وجود ذخایر معدنی باارزشی از نوع بوکسیت در منطقه م یباشد. بوکسیت موجود در منطقه به صورت ائولی تهای دانه ریز بوده که سیمان کائولینیتی آن را فراگرفته است. بوکسیت از نظر کان یشناسی در منطقه شامل دیاسپور و بوهمیت است که میزانAl2O3+T1O 2 آن بین ۶۴ تا ۸۳ % متغیر م یباشد. از این کانسار با ارزش علاوه بر استفاد ههای معمول در صنایع ذوب آهن، م یتوان در تولید آلومینیوم نیز استفاده نمود.