سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه جمشیدی جم – گروه مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
علی اکبری – گروه مهندسی مواد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
غلامحسین اکبری – مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی -کرمان

چکیده:

حضور فصل مشترکهای همبسته درون کریستالها ازجمله مرز دوقلوئیهای آنیلینگ اثر قابل توجهی بر خواص فلزات وآلیاژهای با شبکه fcc دارد . در این تحقیق اثر اندازه دانه و دمای آنیل روی چگالیدوقلوئیهای آنیلینگ در برنج۷۰-۳۰ مطالعه شده است . ورقهایی از برنج ۷۰-۳۰ با ضخامت ۵ / ۲ میلیمتر °C تهیه و به میزان۰۴ % کاهش ضخامت تحت نورد سرد قرار گرفتند . سپس نمونه ها در محدوده دمایی ۷۰۰-۹۰۰ و زمانهای مختلف در حمام نمک مذاب بصورت ایزوترمال آنیل و اندازه دانه نمونه ها به روش تقاطع خطی تعیین گردید . همچنین چگالی دوقلویها با استفاده از روش تقاطع خطی و تئوری Pande و همکارانش محاسبه و با هم مقایسه شد . نتایج نشان می دهد چگالی دوقلوئیها مستقل از دمای آنیل بوده و فقط تابعی از اندازه دانه است . بطوریکه با افزایش اندازه دانه چگالی دوقلوئیها بصورت لگاریتمی کاهش می یابد .