سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهزاد شاهمرادی – کارشناسان بهداشت محیط بانه و سنندج
عبدالله قوامی – کارشناس بهداشت محیط بانه و سنندج
حسن نانبخش – دکترای بهداشت محیط و عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه عل

چکیده:

یکی از مهمترین جنبه های بهداشتی و زیست محیطی تولید انواع مواد زائد (خصوصاً زباله) می باشد که به دلیل حجم زیاد، فساد پذیری و مسائل اجتماعی و اقتصادی جایگاه خاصی دارد د رحال حاضر به دلیل افزایش بیش از حد جمعیت، کمبود امکان دفع زباله، بازتاب آلودگیها و بیماری های منتقله از زباله موجب گردید. که علاوه بر توسعه علم مدیریت زباله مردم و مسئولین نیز بیشتر به این معضل توجه می نمایند از آنجاییکه مرحله تولید در مدیریت زباله موجب گردید که علاوه بر توسعه علم مدیریت زباله مردم و مسئولین نیز بیشتر به این معضل توجه نمایند از آنجاییکه مرحله تولید در مدیریت زباله نقش اساسی دارد پس نباید جایگاه تولید کنندگان را فراموش کنیم. با توجه به همین امر برآن شدیم تا تحقیق خود را در قالب طراحی پرسش نامه های که توسط نمونه هایی از جامعه آماری تکمیل می گردد انجام دهیم. نتایج مطالعه نشان داد ۲۳ درصد افراد از آگاهی خوب و ۴۹ درصد از آگاهی متوسط و ۲۸ درصد از آگاهی ضعیفی برخوردار بودند و در مورد سوالات نگرشی ۱۰ درصد دارای نگرشی ضعیف و ۵۴ درصد متوسط و ۳۶ درصد دارای نگرشی خوبی بوده اما در قسمت عملکرد ۷۴ درصد دارای عملکرد ضعیف و ۲۲ درصد متوسط و ۴ درصد دارای عملکرد خوبی بودند. با توجه به نتایج فوق الذکر مشخص گردید که اکثریت مردم دارای نگرش خوب ولی آگاهی و عملکرد ضعیف می باشند که با هم مطابقت ندارد لذا پیشنهاد می گردد سطح آگاهی و عمکرد جامعه با ارائه برنامه های آموزش توسط رسانه های جمعی و ارگانهای ذیربط ارتقا داده شود.