سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی توکلی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
افضلی پور – پژوهشگر

چکیده:

وضعیت بهداشت و درمان عشایر کوچنده کشور به طور اعم و عشایر غیر متمرکز استان کرمام به طور اخص بعلت ساختار شیوه زندگی خاص یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار بر شاخص های بهداشتی است عدم تمرکز ، کوچ های طولانی، (بیش از پانصد کیلومتر)، جمعیت های تعریف نشده ، خدمت رسانی بهداشتی- درمانی، را به این جمعیت محدود و غیر قابل اطمینان نموده این پژوهش به منظور تعیین دانش، نگرش و عملکرد عشایر استان نسبت به بهداشت و درمان در نیمه اول سال ۸۲ انجام گرف با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای ، ۲۶۸۱ نفر از عشایر کوچنده (خوشه ای تصادفی و سیستماتیک) از مناطق مختلف شهرستانهای عشایری استان انتخاب شدند ابزار گردآوری ، پرسشنامه ای بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی ، پراکندگی، آزمونهای آنالیز واریانس یک راهه ، کروسکال والیس و کای دو، توکی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد تلاش خواهد شد با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل راه حل های مورد نظر ارائه شود.