سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رمضان سرپرست – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-دزفول
منصور صلاتی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-دزفول
رضا سخاوت – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-دزفول
غفور زاده دباغ – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان-دزفول

چکیده:

بیماری لکه شکلاتی (Botrytis fabae) یکی ازمهمترین بیماری های گیاه باقلا(vicia fabae L.) در مناطق مرطوب می باشد. این آزمایش به منظور انتخاب لاین‌هایی است که نسبت به بیماری لکه شکلاتی تحمل داشته و همچنین دارای صفات مطلوب زراعی از قبیل دانه درشتی و فرم بوته ایستاده‌ جهت برداشت مکانیزه، در ایستگاهگرگان ودزفول انجام گردید. این تحقیق با استفاده از ۱۶ لاین با شاهد حساس ILB 365 و شاهدمحلی (برکت وسرازیری) در مجموع با ۱۸رقم و لاین در یک طرح بلوک های کاملتصادفی در ۳ تکرار بمدت دوسال انجام گردید. در مقایسات میانگین ارقام و لاینهای باقلا در گرگان رقم برکت با وزن۱۰۰دانه ۱۵۹/۳گرم و طول غلاف ۱۶/۷ سانتی‌متر بیشترین وزن صددانه و طول غلاف را بدست آورده و تیمار ILB 4720با میانگین۲۹/۱ غلاف در بوته از نظر تعداد غلاف در بوته برترین تیمار بوده است. و در آزمایش انجام شده در دزفول تیمار ILB 4709 با ۸۸/۱ گرم بیشترین وزن ۱۰۰دانه و تیمار ILB3879با ۱۱۸/۳سانتی متر بیشترین ارتفاع را بدست آورد و در بررسی‌ همبستگی صفات انجام شده طول غلاف با وزن ۱۰۰دانه همبستگی بسیار معنی‌دار (۰/۷۳) و با تعداد بذر در غلاف همبستگی (۰/۷۹) نشان داد و در عکس‌العمل ارقام نسبت به بیماری نشان داده شد که تیمارهای ILB 2026-A ، ILB 4726 ، ILB 5322 مقاومترین لاین نسبت به بیماری لکه شکلاتی بوده‌اند.