سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلال طالع زاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا یونسی – استاد یار دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی معدن
محمد عشقی پور – کارشناس ارشد بخش ژئوتکنیک شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس

چکیده:

بیشتر سنگهای دگرگونی ساختار ورقه ای داشته و ناهمسانی قابل ملاحظه ای در رفتار مکانیکی آنها مشاهده می گردد. به طور کلی یکی از فاکتورهای تعیین کنندهی رفتارمکانیکی سنگها، انیزوتروپی )ناهمسانی( است. شیست یک سنگ دگرگونی درجه متوسط و نیمه شفاف بوده که شیستوزیته در آن توسعه فراوان یافته است. هدف از این تحقیق مطالعه درجه انیزوتروپی)ناهمسانی( کالکو شیست به کمک نتایج مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری، مقاومت کششی، نسبت پواسون، مقادیر مدول وکرنش در لحظه شکست وهمچنین بررسی تأثیر زاویه تورق ( β ) زاویه بین امتداد تورق و
محور نمونه( بر خواص مکانیکی آن می باشد. منطقه مورد مطالعه تونل شماره یک قطعه اول سامانه انتقال آب سد آزادرود کردستان به روانسر می باشد که سایت مورد نظر درفاصله ۶۵کیلومتری جاده سنندج- مریوان قرار دارد. به لحاظ زمین شناسی عمومی، منطقه همگن بوده و متشکل از کالکو شیست می باشد، که این مصالح تا اعماق بیش از ۳۵۰ متر ادامه دارد. مطالعه بر روی نمونه های گرفته شده از گمانه های ژئوتکنیک اکتشافی که در مسیر تونل شماره یک حفار ی شده اند، انجام گردیده است. این نمونه ها دارای زوایای تورق مختلف (β) نسبت به محور نمونه می باشند. نتایج حاصل از انجام آزمایشات، حاکی از آن است که رفتار مکانیکی این سنگها ناهمسان بوده و به شدت به امتداد بارگذاری وزاویه تورق )β(بستگی دارد .مطالعه ناهمسانی نمونه ها و مقایسه ی آن بامطالعات برخی محققین وجدول طبقه بندی ذاتی سنگهای ناهمسان نشان می دهد میزان ناهمسانی سنگها به طور کلی پایین تا متوسط ارزیابی می شود.