سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اعظم حسین پور – کارشناس ارشد خاکشناسی
غلامحسین حق نیا – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امین علیزاده – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کمبود آب و تقاضای فزاینده آن به خصوص در کشورهای خشک و نیمه خشک فشار زیادی را بر منابع آب به ویژه منابع زیرزمینی وارد آورده است. یکی از راه ح لهای مهم حل این بحران، افزایش تغذیه لای ههای آبدار زیرزمینی از طریق تخلیه فاضلاب در خاک است. تخلیه فاضلا ب در خاک از قر نها پیش انجام م یشده است اما به تدریج با توسعه شیوه های نوین تصفیه و تخلیه اهمیت خود را از دست داد ولی در سا لهای اخیر به علت هزین ههای زیاد عملیات تصفیه فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار شده است ( ۴). تصفیه فاضلاب به کمک خاک، ترکیبی از رو شهای فیزیک ی، شیمیایی و بیولوژیکی است که در طبیعت صورت م یگیرد و کیفیتی مشابه تصفیه پیشرفته فاضلاب به وجود م یآید ( ۶). اگرچه عدم مدیریت صحیح تخلیه فاضلاب به اهداف گوناگون در خاک پیامدهای ناگواری مانند آلودگی منابع آب به ویژه آب های زیرزمینی، خاک و گیاه را به دنبال دارد ( ۳). خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک، نوع فاضلاب و درجه تصفیه آن و همچنین روش کاربرد فاضلاب از جمله مواردی هستند که بر کارائی خاک در تصفیه فاضلاب تاثیر م یگذارند ( ۲). بنابراین با توجه به لزوم استفاده و تخلیه فاضلاب، آگاهی از قابلیت تصفیه اجزاء مختلف فاضلاب توسط خاک با بررسی کیفیت زه آ بهای خروجی از ستو نهای خاک در طول زمان ضرورت می یابد.