سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود ثقفی نیا – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)- مرکز تحقیقات تروما – انجمن حمایت از مصد
ناهید نفیسی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …(عج)- مرکز تحقیقات تروما – انجمن حمایت از مصد

چکیده:

سابقه و هدف : با توجه به اهمیت شوک در ت رومای های ناشی از حوادث و بحرانها و درصد بالای مرگ ومیر ناشـی از خـونریزی ارائه راهکارهای مناسب جهت به حداقل رساندن این آسیب از ضروری ترین مباحث پزشکی به نظر می رسـد . آگـاهی از اینکـه آسیب به مغز در ۴ تا ۶ دقیقه و سلولهای عضلانی در عرض ۳ تا ۶ ساعت صدمه می بین ند لزوم برخـورد بـا بیمـار ترومـائی را
مشخص می کند . مواد و روشها : در این مطالعه مداخله ای که در استان ایلام انجام شد، تعداد ۶۴۱ نفر مجروح که دچار صدمات ناشی از تصادف، آتش سوزی، گلوله، مین و …. مورد بررسی قرار گرفتند . یافته ها : در شرایطی که حادثه در نقطه ای دور از دسترس اتفاق می افتد امداد رسانی در لحظات اولیه حائز اهمیت می باشد لـذا روشهای کنترل و درمان خونریزی و پیشگیری از شوک از اهمیت بسزایی برخوردار بوده خصوصاً استفاده از اصول اولیـه احیـاء کمک گرفتن از لوازم ساده همراه و در دسترس و حتی کمک گرفتن از خود مص دوم جهت کنتـرل خـونریزی بایـستی مـدنظر باشد . در این مطالعه مشخص شد که از تعداد ۶۴۱ مجروح و بدنبال امداد رسانی مناسـب در صـحنه توسـط افـراد محلـی کـه آموزش دیده بودند، در مقایسه دو گروه در مورد فاکتور فشار خون بالای ۹۰ میلی متر جیوه در محـل حادثـه تـا بیمارسـتان از %۲۸ به %۸۲ ارتقاء یافت که نشانه اهمیت اقدامات مؤثر در صحنه می باشد، همچنین میزان خون دریافتی با انجام اقدامات اولیه در کل مجروحین با جراحات و خونریزی شدید ًصرفا %۱۳ بود . نتیجه گیری و توصیه : ارائه آموزشهای اولیه و ساده به امدادگران برای درمان مجروحین ترومائی خـصو صاً در شـرایط بحـران و
دور از دسترس که هر فرد بایستی خود اتکا و خود کافی باشد، در اولویت های سیستم بهداشت و درمان قرار گیرد .