سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا طاهریون – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در این تحقیق تعداد ١١٢ تک بوته مطلوب لوبیاچیتی که براساس معیارهای انتخاب مانند : تیپ رشد ، متوسط تعداد غلاف د ر بوته ، مقاومت به شرایط محیطی و بیماریهای ویروسی از بین توده F3 انتخاب شده بودند وخصوصیات فامیل ها مورد بررسی و انتخاب قرارگرفتند . در نسل F4 بذور هر بوته بر روی یک خط کشت شدند و بعد از هر ٥ خط یک خط شاهد تلاش ک شت گردید . پس از انجام یادداشت برداری های لازم با استفاده از روش بالک تغییریافته ، تعداد ٣٣ خط انتخاب شده و بذور بدست آمده ازبوته های هرخط باهم مخلوط گردیدند. در نسل F5، بذور برداشت شده ازهرخط در F4 در یک ردیف جداگانه کشت شدند . در این بررسی نیزپس از هر ٥ خط یک خط شاهد تلاش کشت شد . پس از انجام یادداشت برد اری های لازم با استفاده از روش با لک تغییر یافته تعداد ٢٥ ردیف یا فامیل انتخاب و محصول دانه هر خط در موقع برداشت بطور جداگانه برداشت گردید . در F6 نیز بذور ٢٥ فامیل انتخاب شده به صورت جداگانه هر کدام در یک خط ٦ متری کشت شدند . در این نسل از هر یک از خطوط باتوجه به معیار انتخاب تک بوته (فرم بوته وخصوصیات غلاف ) یک بوته انتخاب وجهت انجام مقایسه عمل کرد در نسل F7 بذور هر بوته با یکدیگر مخلوط شدند . پس از انجام یادداشت برداری های لازم بر اساس روش پدیگری تعداد ١٩ بوته از ١٩ لاین انتخاب گردید ک ه از این ١٩ بوته انتخاب شده پس از بررسی های آزمایشگاهی تعداد ١٧ بوته که ازنظر رنگ و بازارپسندی مطلوب بودند انتخاب شدند.