سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اصغر راست بود – عضو هیئت علمی گروه نقشه برداری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

درکارهای تعیین وقعیت نسبی دقیق با استفاده از سیستم تعیین موقعیت جهانی GPS خواص تصادفی مشاهدات نقش مهمی دارند. تعیین اشتباه ماتریس کواریانس اولیه می تواند له نتایج غیربهینه و تصمیمات اشتباه منجر شود. در این مقاله مشخصات نویز هفت گیرنده معمولGPS از نظر دقت مشاهدات، همبستگی زمانی مشاهدات و همبستگی مابین انواع مختلف مشاهدات مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور این ویژگی ها کارعملی انجام شده به طور خلاصه توضیح داده خواهد شد و توابع خودهمبستگی، انحراف معیارها و اعداد همبستگی برای مشاهدات غیرتفاضلی هفت گیرنده ارائه خواهد شد. انحراف معیار برای مشاهدات فاز معمولا زیر میلی متر و برای مشاهدات کد در حد سانتی متر تا دسی متر است. دراین مطالعه نشان داده می شود که در تمام گیرنده ها مابین انواع مشاهدات همبستگی وجود داشته و بین خود مشاهدات از یک نوع مخصوصا مشاهدات کد نیز همبستگی زمانی وجود دارد. از نتایج حاصله می توان جهت بهبود مدلهای تصادفی که در حال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد، بهره گرفت.