سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله فاتحی – قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ته
مصطفی صفدری شادلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد تقی زاده منظری – دانشیار (نویسنده مخاطب)

چکیده:

روش SPH) Smoothed Particle Hydrodynamics) یک روش کاملا لاگرانژی بر مبنای ذرات است . هسته این روش شامل تعدادی میانیابی بر مبنای انتگرال گیری عددی می باشد. در این میان، محل و تعداد نقاط انتگرالگیری تأثیر زیادی بر روی دقت روش بر جا میگذارد . در این مقاله اثر اندازه شعاع هموارسازی و چینش اولیه ذرات، برای یک مسأله هدایت حرارتی و دو مسأله جریان لزج تراکم ناپذیر با رینولدز پایین، به عنوان مسایل موردی بررسی شده اس ت. نتایج بدست آمده نشان می دهد برای مسایلی که محل ذرات ثابت است (مانند هدایت ۲ برابر فاصله اولیه ذرات کافی / حرارتی) چینش اولیه ذرات تأثیر کمی دارد ولی برای بدست آمدن دقت بهینه، شعاع هموارسازی معادل ۵ است. در حالی که برای مسایل جریان دوبعدی این مقدار باید بین ۳ تا ۴ (معادل ۲۵ تا ۵۰ نقطه انتگرالگیری) باشد. به علاوه، برخلاف مسأله هدایت، تابع کرنل اسپلاین مرتبه ۵ در مسایل جریان دقت بهتری دارد.