سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی باباپور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئ
پرستو توکلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه برداری و ژئ

چکیده:

اندازه گیری بدنه خوردو یکی از کاربردهای فتوگرامتری صنعتی است. با توجه بهمجموعه سه عامل: سرعت، هزینه و دقت مورد نیاز در مقایسه as-designed , as-built بدنه خودرو، این روش در سالهای اخیر در صنعت خودروسازی به طور جدی تر از قبل مطرح شده است. هدف از این تحقیق اندازه گیری بدنهپیکان با روش فتوگرامتری off-line صنعتی به منظور مشخص نمودن میزان دقت فتوگرامتری برد کوتاه در تعیین مختصات نقاط می باشد. دراین تحقیق به دلیل عدم در اختیار داشتن فایل طراحی بدنه پیکان، بر روی یک قطعه از بدنه پیکان (گلگیر پیکان) بررسی انجام گرفته است. در این تحقیق دوربین دیجیتال غیر متریک Canon pro90IS به منظور عکس برداری استفاده گردید. برای اجرای پروژه شبکه ای از نقاط تارگتی بر روی گلگیر نصب گردید و سپس با طراحی یک شبکه ژئودتیک، مختصات این نقاط با روش ژئودزی بدست آمد. در مرحله بعد شبکه دیگری در اطراف گلگیر به منظور استقرار دوربین غیر متریک طراحی گردید. به منظور مدلسازی دقیق خطاهای سیستماتیک موجود در داده ها از پارامترهای اضافه در یک حل خود کالیبراسیون با معادلات شرط همخطی ترکیب گردید وسرشکنی به روش باندل اجسمت انجام گرفت و در نهایت نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شد.
دقت در هر یک از مراحل به کمک محاسبه اختلاف مختصات نقاط بدست آمده با مختصات همین نقاط که با روش ژئودزی صنعتی بدست امده بود، برآورد گردید. در بهترین حالت دقت بدست آمده با روش فتوگرامتری صنعتی با استفاده از دوربین غیر متریک در حدود ۰/۳۴۳ میلیمتر مسطحاتی و ۰/۴۳۲ میلیمتر ارتفاعی ارزیابی گردید.