سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو نیک سیر – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان
امیر رحیمی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مطالعه فرایند تولید هگزافلوئورید اورانیوم در طی یک واکنش دو مرحله ای گاز – جامد مورد مدلسازی ریاضی و شبیه سازی قرار گرفته است. واکنش گاز – جامد شامل یک مرحله تولید ماده فلوئورید اورانیل بر روی سطحهسته واکنش نداده دی اکسید اورانیوم و مرحله دوم مصرف ماده واسطه و تولید محصول گازی هگزافلوئورید اورانیوم می باشد. نتایج به دست آمده از حل مدل ریاضی با داده ها و اطلاعات تجربی موجود مورد مقایسه قرار گرفته و تطابق نسبتا خوبی بین آنها مشاهده شده است. پیش بینی می شود اختلافات مشاهده شده در برخیموارد ناشی از فرضیات خاص مدل پیشنهادی مبنی بر سطحی بودن واکنش هاست که در گزارش بعدی نویسندگان مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.