سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید اصفهانیان – دانشیار گروه مکانیک دانشکده فنی دانشگاه، دانشگاه تهران
سرمد قادر – دانشجوی دکتری پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

چکیده:

در این مقاله در نظر است تا دقت عددی روش ابرفشرده در یک شبکه غیر یکنواخت با استفاده از انالیز فوریه و همچنین روش معادله پیراسته مورد بررسی قرار گیرد. آنالیز فوریه نشان میدهد که دقت این روش در شبکه غیر یکنواخت ارتباط بسیار نزدیکی با نسبت منظری (aspect ratio) دارد. همچنین آنالیز فوریه انجام گرفته نشان میدهد که با افزایش مرتبه هشتم به جای روش مرتبه ششم، میزان حساسیت دقت روش به نسبت منظری افزایش پیدا می کند. به منظور بررسی نتایج تحلیلی به دست آمده از آنالیز فوریه ومعادله پیراسته ، روش ابرفشرده مرتبه ششم در یک شبکه غیر یکنواخت برای حل معادله بلازیوس وهمچنین معادلات پایداری سهموی شده (PSE) غیر خطی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصله می دهند که در هنگام اعمال روش به معادلات پایداری سهوی شده به علت حساسیت بسیار بالای معادلات پایداری به دقت عددی تعداد انتخاب های کمتری برای نسبت منظری درمقایسه با معدله بلازیوس وجود دارد.