سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

میثم حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت نفت
عباس زینی جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی واحد علوم وتحقیات دانشگاه آزاد
ریاض خراط – عضو هیئات علمی دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

مخزن مورد مطالعه مخزنی دریایی با ابعاد ۲۱۲۵۰ × ۱۵۴۸۰ واقع در جنوب ایران می باشد . فشار مخزن فوق در عمق مبنای ۲۰۴۰ متری برابر با ۳۴۹۰psi است که این مقدار بیش از فشار حباب سیال مخزن یعنیpsi1358است و این بدین معناست که مخزن فوق اشباع است . مطالعات زمین شناسی نشان می دهد که تراوایی سنگ مخزن ۹ / ۵ ـ ۱ / ۰ میلی دارسی است که این میزان برای مخازن نفتی مقدار بسیار کمی است . تاریخچه ۸۵ ماهه مخزن نیز افت تولید زیادی را نشان می دهد تا حدی که اقتصادی بودن تولید از مخزن فوق را با تردید مواجه ساخته است . از این رو نیاز به مطالعه مخزن و یافتن راه حلهایی جهت اقتصادی نمودن تولید از مخزن فوق یک امر الزامی است . پس از شبیه سازی کامل مخزن با استفاده از اطلاعات موجود و تصحیح آن براساس تاریخچه تولید ۵۸ ماهه مخزن مدلی ساخته شد که تا حدود زیاد و قابل قبولی با واقعیت انطباق دارد . به کمک این مدل شبیه سازی شده علت افت شدید تولید مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حاصله حاکی از این است که پایین بودن تراوایی علت اصلی تولید پایین مخزن است . با توجه به همین امر افزایش تعداد چاهها و استفاده از پمپهای درون چاهی (ESP) جهت کاهش فشار ته چاه به عنوان دو راه حل کاربردی پیشنهاد شد و مورد بررسی قرار گرفت . راه حلهای فوق به کمک مدل شبیه سازی شده از مخزن مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج حا صله نشان دهند ة تأثیرات مثبت و مؤثر آنهاست . استفاده از پمپهای درون چاهی باعث افزایش ۵ / ۰۱ درصدی تولید از Stb 35023168 به Stb 38712976 در یک دوره ۱۰ ساله گردید، همچنین حفر ۵ چاه در نقاط مناسب با اشباع نفت بالا باعث افزایش ۳۷ درصدی تولید از Stb 35023168 به Stb 47968260 گردید . پیش بینی ۱۰ ساله رفتار تولیدی مخزن فوق نشان داد که در حالت عادی تولید مخزن مقدار قابل توجهی نیست و استفاده از روشهای فوق جهت افزایش تولید و اقتصادی نمودن برداشت از مخزن پیشنهاد گردید .