سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرید خوش الحان – عضو هیئت علمی گروه فناوری اطلاعات، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خوا
معصومه نوروزی – دانشجوی کارشناسی ا

چکیده:

امروزه بهره گیری از فناوری اطلاعا ت در حوزه های مختلف فعالی ت های سازمان ها بسیار فراگیر شده است و به جزیی از فرایندهای اصلی و اساسی سازما ن ها تبدیل شده است . این جامعیت و گستردگی کاربرد باعث شده تا بخش عمده و قابل توجهی از هزینه های سازما نها صرف اجرای پروژه های فناوری اطلاعات بشود. این ا مر همراه با حوزه گسترده و جامع اثرگذاری پروژه های فناوری اطلاعات و انتظارات گسترده از آن، باعث شده تا به این نوع پروژ هها با حساسیت و اهمیت زیادی نگریسته شود. یکی از موضوعات با اهمیت در این میان ، بررسی و شناسایی عوامل و معیارهای موفقیت و شکست پروژ ه های فن اوری اطلاعات در سازما نها است . تنوع و گستردگی این عوامل رابطه بسیار مستقیمی با تنوع و گستردگی و دامنه وسیع اثرگذاری پروژه های فن اوری اطلاعات دارد. در این مقاله سعی شده است به این موضوع با نگاهی جامع نگریسته شود و عوامل مختلفی در حوزه های سازمانی، استراتژ یکی، ریسک پذیری و مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباط این عوامل با موفقیت و شکست پروژ ه های فن اوری اطلاعات بررسی و تحلیل شود . سعی شده است ضمن پوشش جامعی از این عوامل، یک چارچوب جامع و کلی برای بررسی و طبقه بندی عوامل موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات ارائه شود