سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی توسعه نظام پیمانکاری در ساختار صنعتی کشور

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عبدالکریم پهلوانی – مسئول واحد پژوهش مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت مدیریت توسعه ص

چکیده:

نظام پیمانکاری را می توان یکی از بنیانهای اصلی در فرا یند توسعه هر کشوری توص یف نمود . امروزه این نظام می تواند هم به عنوان ابزاری اقتصادی در خدمت اقتصاد کشور ها باشد و هم می تواند ایفا گر نقش های سیاسی بوده در خدمت سیاست خارجی دولت ها قرار گیرد. بدون شک یکی از موتورها یی که توسعه صنعت نفت کشور را شتاب می بخشد پیمانکاران درگیر در پروژه ها ی صنعت نفت می باشند . به صرا حت م ی توان گفت نح یف شدن ا ین نظام م ی تواند منجر به تعلل و تعو یق روند توسعه صنعت نفت گردد . به همین دلیل نگاه این نوشتار به پیمانکاران صنعت نفت دوخته شده است . راستی چرا علی رغم گذشت چند ین دهه از تولد نفت در عرصه حیات اقتصادی کشور هنوز پیمانکاران داخلی نتوانسته اند حضور محسوسی در عرصه بین المللی داشته باشند؟ این مقاله از طریق مطالعه میدانی و کتابخانه ای درصد پاسخگو یی به ا ین سئوال و درک چگونگی تحقق آن می باشد . نوشتار حاضر مدعی است بین المللی شدن نظام پیمانکاری پدیده ای چند بعد ی است و تحقق آن در ح یطه توانا یی و اخت یار شرکتها ی پیمانکاری به تنهایی نیست بلکه شکل گیری زنجیره تعاملی بین سایر نهاده ها ضرورتی انکار ناپذیر است.