سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور نوعی – کارشناسان ارشد مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
محمدرضا بهروزنیا – کارشناسان ارشد مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین
محمدباقر نحوی – کارشناسان ارشد مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین

چکیده:

دقت نظر در طراحی و اجرای تاسیسات آبی در خاکهای مسئله دار و فرسایش مستمر بستر مجاری آبرفتی از مواردی است که می بایست مورد توجه طراحان و مجریان شبکه های آبیاری و زهکشی قرار گیرد. چنانچه تمهیدات مناسب در این ارتباط پیش بینی نگردد، عملاً عملکرد قابل انتظار میسر نخواهد گردید. در این مقاله مطالعات موردی وضعیت سازه های انتقال و حفاظتی در زهکشها و کانالهای اصلی شبکه های آبیاری مارون و جایزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت هاست. بدین منظور ضمن ارایه وضعیت موجود سازه های مذکور، علل و عوامل بروز مشکلات مربوطه نیز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و در خاتمه راه حلهای پیشنهادی ارایه گردیده است.