سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود مستوفی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رئیسی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی دوام بتن حاوی پودرسنگ آهک( Limestone Powder)است. بدین منظور، تعداد ،۰/۲۵ ، (W/CM) ۷۰ با ۹ طرح اختلاط، شامل ۳ نوع نسبت آب به مواد سیمانی *۷۰ mm ۱۰۸ نمونة مکعبی بتن به ابعاد ۱۵ % و ۳۰ % ساخته شد. نمون ههای بتنی بعد از ساخته ،%۰ ، (LP/C) ۰ و ۳ نوع نسبت پودر سن گآهک به سیمان / ۰ و ۴ /۳ شدن و عمل آمدن در ۴ محیط متفاوت (آب معمولی، محلول سولفات منیزیم تشدید شده، محلول کلرید منیزیم تشدید شده، محلول سولفات و کلرید منیزیم تشدید شده) و در دمای ۲۰ درجة سانتیگراد قرار داده شدند. تس تها ی آزمایشگاهی ۶ ماه پس از زمان قرا رگیری بتن در داخل محلول بر روی نمون هها انجام شد. این تستها شامل آزمایش تعیین تغییرات مقاومت فشاری، آزمایش میزان نفوذ کلر و آزمایش تعیین کاهش وزن نمونه ها بود. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که در دمای معمولی، افزودن پودر سنگ آهک تأثیر مثبتی بر مقاومت بتن در مقابل تهاجم یون سولفات و کلر می گذارد.