سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن زیاری – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
محمود عامری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت
ناصر رضایی مهر – کارشناس ارشد راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم وصنعت

چکیده:

مخلوطهای آسفالتی در برابر عوامل جوی باید مقاوم باشند و در اثر تغییر رطوبت یا دما، ترک خورده و شکسته وخرد نشوند . در مخلوطهای آسفالتی متداول، عریان شدگی سنگدانه ها(Stripping) از اندود قیری، پدیده ایست که به علت اثرات رطوبت بر مخلوط آسفالتی بوجود م یآید. این پدیده هنگامی بیشتر رخ می دهد که مصالح سنگی بکار رفته درساخت رویه آسفالتی، مستعد به عریان شدگی(Hydrophilic) باشند . مصالح سیلیسی (کوارتزیت) از این جمله اند . از آنجا که در برخی مناطق مجبور به استفاده از این نوع مصالح هستیم، بررسی دوام و شناخت راههای افزایش دوام این مخلوطها بسیار حائز اهمیت است.در این مقاله خواص مصالح سنگی و قیر مصرفی ارزیابی می شود . آزمایش جوشاندن تگزاس به عنوان یک آزمایش تجربی برای تخمینی از میزان تمایل سنگدانه ها به جداشدن از قیر مورد استفاده قرار گرفت ه و اثر افزودن فیلرآب در تماس با پودر سنگدانه م صرفی تعیین شده است . pH سنگ آهک بر این پدیده بررسی شد ه است. همچنین آزمایشهای نسبت مقاومت مارشال و نسبت کشش غیر مستقیم نمونه ها برای ارزیابی دوام انجام گرفته است